Polivinil Alkoller ( PVA)

Polivinil Alkoller ( PVA)


 • INTEX PVA 20 / 88
 • INTEX PVA 17 / 88
 • INTEX PVA 05 / 88

Beyaz toz şeklinde sentetik polimer bir reçine olan polivinilalkol, ilk olarak 1939 yılında Amerika da üretilmiş, fakat tekstil de haşıl maddesi olarak kullanımı 1960’larda başlamıştır[1]. Polivinilalkolün kısaltmaları da PVA, PVOH, PVAL şeklindedir. Hem kesikli hem de kesiksiz çözgü ipliklerinin haşıllanmasında tek başına ya da diğer haşıl maddeleriyle karıştırılarak kullanılabilirler.


 • PVA’NIN ELDE EDİLMESİ
  Etilen ve asetik asitten üretilen vinilasetatın polimerizasyonu sonucu polivinilasetat ve polivinilasetatın
  hidrolizi ile polivinilalkol elde edilir[2]. Şekil 1’de PVA’nın kimyasal oluşum reaksiyonu görülmektedir.
  Polimerizasyon ve hidroliz derecelerine göre pek çok farklı PVA polimerleri üretilebilir. Uzun polimer
  zincirleri ile molekül ağırlığı yüksek polivinilasetat ve bunun sonucu olarak da yüksek viskoziteye sahip
  polivinilalkol reçinesine ulaşılır. Bu şartlar göz önüne alınarak PVA 3 grupta sınıflandırılmaktadır [1, 2].
  -Düşük Viskozite Tipi
  Molekül ağırlığı(22.000-31.000) %4 lük çözelti viskozitesi(4-7cps)
  -Orta Viskozite Tipi
  Molekül ağırlığı(77.000-79.000) %4 lük çözelti viskozitesi(21-32cps)
  -Yüksek Viskozite Tipi
  Molekül ağırlığı(106.000-110.000) %4 lük çözelti viskozitesi(40-65cps)
  PVA’nın bazı tipleri haşıl maddesi olarak kullanılabilmektedir. Düşük viskoziteli tiplerde liflerin içine
  nüfuz yeteneği yüksek olduğu için haşıl maddesinden istenen lif yüzeyini kaplaması görevi yeterince
  sağlanamaz.Yüksek viskoziteli tiplerde ise, life nüfuz çok azdır. Bu özellik haşıl maddesinin lif
  yüzeyinde kalmasına ve life istenen derecede nüfuz etmediği için dokuma esnasında haşıl filminin
  kırılmasına yol açar. Bu nedenle de haşıllama maddesi olarak tercih edilmezler. Haşıllama maddesi
  olarak orta viskoziteli tipler yaygın kullanılmaktadır [1].
  Şekil 1 : PVA kimyasal reaksiyonu [3]
  İkinci işlem olan sabunlaşma reaksiyonu esnasında asetat gruplarının yerine alkol grupları geçer (şekil1).
  Sabunlaşma derecesine yani tepkimenin tamamlanma oranına göre değişik özellikte PVA oluşumu
  sağlanır ve 4 grupta sınıflandırılır.
  Alay E., Körlü A . Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) 77-82
  79
  -Süper Sabunlaşmış Tip
  %99.6 nın üzerinde sabunlaşma derecesine sahiptir ve haşıl maddesi olarak kullanılmaz.
  -Tamamen Sabunlaşmış Tip
  %98-%98.8 sabunlaşma derecesi
  -Orta Derecede Sabunlaşmış Tip
  %95.5-%96.5 sabunlaşma derecesi
  -Kısmi Sabunlaşmış Tip
  %87-%89 sabunlaşma derecesi
  Tam sabunlaşmış tipleri sıcak işleme tabi tutulduğunda, sonradan sökülme işlemi zorlaşmakta, kısmen
  sabunlaşmış tipleri ise tutum, köpük oluşumu, nem hassasiyeti nedeniyle geniş kullanım alanı
  bulamamaktadır. PVA üreticileri bu sorunları gidermek adına çalışmalar yapmışlardır. PVA elde ediliş
  şekli olarak çok değişik özellikte polimer oluşumuna olanak sağlamaktadır. Böylelikle kısmen
  sabunlaşmış ve tamamen sabunlaşmış tiplerin en iyi özelliklerini bir arada taşıyan yeni polimerler
  üretilmiştir. Bunlar kopolimer veya terpolimer olarak anılmaktadır. Adı geçen yeni tiplerin haşıl maddesi
  olarak kullanımıyla tekstil sanayine çok yönlü bir haşıllama maddesi kazandırılmıştır[1].
  3. PVA NIN ÖZELLİKLERİ
  PVA diğer haşıl maddeleriyle karşılaştırıldığında çok yüksek mukavemete sahip olduğu
  görülmektedir[3].
  Tablo 1: Haşıl maddelerinin özelliklerinin karşılaştırılması[3]
  Nem İçeriği
  Haşıl maddesi Mukavemet
  (psi)
  Uzama (%) %50 nisbi nem %65 nisbi nem %80 nisbi nem
  PVAa
  Nişasta
  CMC
  Akrilik
  7000-15000
  600-900
  2000-4000
  1000-2000
  100-150
  8-12
  10-15
  100-600
  14
  8-9b
  15-20
  15-20
  16-17b
  19
  30.5
  17-21
  a 21°C ve %65 nisbi nemde
  b Hidroliz derecesine bağlı
  Yapıştırıcılık özelliği fazla olduğu için değerli bir haşıl maddesidir. Lif üzerinde güçlü film tabakası
  oluşturur. Bu özellik sabunlaşma derecesi ile bağlantılıdır. Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen
  sabunlaşmış olan tiplere göre %20-25 daha düşük kopma mukavemet değerine sahiptir. Fakat bu
  haliyle bile diğer haşıl maddeleri içinde en yüksek dayanımı olan haşıl maddesidir. Kopma
  mukavemeti, esnekliği ve polyester, pamuk, cam, asetat, naylon, yün gibi bir çok life tutunma özelliği
  nişasta ve karboksimetilselüloz (CMC) ile karşılaştırıldığında çok yüksektir. Düşük kopma
  mukavemetine sahip haşıl maddeleri kullanımında düşük dayanım özelliğini gidermek için çok fazla
  miktarlarda aktarım gerekmektedir. Örneğin nişasta ile haşıllama yaparken kullanılan miktarlardan
  çok daha az miktarlarda PVA haşılı kullanımı söz konusu olmaktadır. Pamuk/PES karışımlarında
  100 galon haşıla 100-150libre nişasta eklenmesi gerekirken, 15-25 libre PVA eklenmesi
  yeterlidir[2,3].
  PVA , uzama ve esneklik açısından incelendiğinde, nişasta ve CMC ye göre film esnekliği 15-20 kat
  daha fazladır ki, esneklik haşıl maddesinde olması gereken en önemli özelliklerden biridir.İyi
  Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) 77-82 Haşıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller
  80
  sürtünme dayanımlı haşıllanmış iplik elde etmek için gerekli esnek film tabakası PVA kullanımı
  ile etkili bir şekilde sağlanabilir. Kısmi sabunlaşmış tipte olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere
  göre %20 daha düşük uzama değerine sahiptir. Yine de diğer haşıl maddeleri içinde en yüksek
  özelliktedir. Gliserin ve üre gibi nemlendirici ve akışkanlaştırıcı maddeler ilave edilerek
  kullanıldığında diğer haşıl maddelerinde olduğu gibi esneklikleri artmakta fakat kopma dayanımları
  düşmektedir[3].
  Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere göre PES’e daha yüksek adhezyon
  gösterirler.Yüksek adhezyon özelliği lif üzerindeki tutunmayı arttırdığından güçlü film tabakası
  oluşmasını sağlamaktadır. Kısmi sabunlaşma derecesine sahip PVA, orta ve tam sabunlaşmış
  olanlara nazaran en güçlü sürtünme direncine sahiptir. Bu da ipliğin kolay,kopmadan
  dokunabilirliğini sağlamaktadır. Sentetik polimerlerin içinde suda tamamiyle çözünebilen tek haşıl
  maddesidir. Bu nedenle de yıkama ile kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Çözüldükten sonra kullanılırlar.
  Nişasta gibi hamurlaştırılması gerekmez. Kısmi sabunlaşmış olanlar tamamen sabunlaşmış olan tiplere
  göre daha kolay çözünürler ve tüm sıcaklıklarda çok iyi çözünme performansı gösterirlerken,
  tamamen sabunlaşmış olanlar 85-100˚C pişirme sıcaklığında çözünebilirler. Bu yüksek sıcaklıklar
  sonradan film tabakasının uzaklaştırılmasını zorlaştırır ve buna bağlı olarak da enerji sarfiyatını
  arttırır. PVA nın çözücüsü su olduğu için çözelti hazırlanması çok basittir.Çözelti viskozitesi de
  düşüktür. Çözeltinin viskozite değerler tablo2’de görülmektedir[2].
  Tablo 2 : 75˚C,% 8 lik PVA çözeltisinin viskozitesi
  Tamamen sabunlaşmış pva Viskozite Kısmen sabunlaşmış pva Viskozite
  Düşük viskozite tipi
  Orta viskozite tipi
  Yüksek viskozite tipi
  6cps
  60cps
  200cps
  Düşük viskozite tipi
  Orta viskozite tipi
  Yüksek viskozite tipi
  5cps
  50cps
  150cps
  4. PVA HAŞIL BANYOSUNUN HAZIRLANMASI VE HAŞILLAMA
  PVA reçineleri yüksek kopma dayanımı, iyi uzama özelliği, güçlü adhezyon kuvveti sayesinde güçlü,
  esnek, sürtünme dayanımı yüksek film oluşturma karakterindedir. Haşıllanacak iplik cinsine ve
  yapılacak dokuma şekline göre tek başına ya da nişasta ile birlikte kullanılabilirler. Asetat grupları
  nedeniyle hidrofobik olduğundan tek başına sentetik ve karışımlı (özellikle pamuk/polyester
  karışımları) ipliklerin haşıllanmasında çok iyi sonuçlar verir. Tablo 3’de PVA’ün haşıl maddesi olarak
  kullanım yerleri görülmektedir. Dokuması zor , sık kumaşların üretilmesinde kullanımı avantajlıdır.
  Nişasta ile birlikte kullanıldığında haşıl filminin dayanımını arttırır, filmin sentetik ipliklere
  tutunmasını kolaylaştırır. Su buharlaşmasıyla kolaylıkla film tabakası oluşmaktadır. Haşıllama için
  gerekli yağ da azdır. [2, 3]
  Kısaca haşıl flottesi hazırlanması şu şekilde olmaktadır;
  Soğuk suya ilave edilip çalkalanır.Elde edilen solüsyon 80-95˚C ye ısıtılır.Hazırlık süresi 10-12 dk
  sürmektedir.Eğer nişasta ile kullanılacaksa ikisi birlikte karıştırılır ve pişirilir[2].
  Tablo 3:PVA’ün haşıl maddesi olarak kullanım yerleri [3]
  % 100 PVA PVA Karışımı
  Pamuk kumaş Dimi kumaş
  Alay E., Körlü A . Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) 77-82
  81
  Fitilli kadife
  Sık dokunmuş çarşaflık
  Sık poplin
  Rayon (%100 eğirilmiş ve filament)
  Triasetat (filament)
  Poliester
  %100 endüstriyel
  % 100 eğirilmiş
  Poliester/Pamuk (kumaş ve havlular)
  Poliester/rayon
  Cam lifi (filament ve kumaşlar)
  Müslin
  Patiska
  Ağır gramajlı giysilik kumaş
  Denim
  Hafif gramajlı % 100 pamuk
  5. PVA’NIN TANINMASI VE HAŞIL SÖKÜLMESİ
  Haşıl sökme işlemi terbiye işlemlerinin ilk aşamasıdır. Haşıl sökme işlemine başlanmadan önce
  kumaşta kullanılmış olan haşıl maddesinin tespitiyle haşıl sökme işlemlerinin tek defada etkili,
  doğru ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi sağlanmaktadır. İşletme maliyetleri ve zaman
  tasarrufu açısından kullanılan haşıl maddesinin bilinmesi önemli bir basamaktır.
  PVA haşıl maddesinin tanınması iyot/potasyum iyodür solüsyonu ve borik asit solüsyonu kullanarak
  olmaktadır. İki solüsyon kumaşta aynı noktaya üst üste uygulanarak ortaya çıkan renk
  değerlendirilir. Eğer mavi renkte leke tespit edilirse, PVA varlığı tespit edilmiş olmaktadır[5].
  PVA’ nın haşıl sökme işlemi çok kısa ve basittir. Non-iyonik yüzey aktif maddelerle (3-5gr/l) 95-
  100˚C de 20-30dk yıkama işlemiyle kolaylıkla uzaklaştırılmaktadır. PVA ile çalışırken dikkat
  edilmesi gereken bazı hususlar vardır;
  PVA bir polihidroksi birleşik olduğu için aşırı ısıya maruz kaldığında dehidrasyona uğrar. Bunun
  sonucu olarak da suda çözünmeyen bir hale geçer. Bu durumda kumaş üzerinde kalan PVA nın
  hidrofobluğu yüzünden boyama esnasında abraj oluşumuna neden olur. Haşıl sökmede karşılaşılan
  sorunlar PVA ile haşıllanmış kumaşların önceden gördüğü işlemlerle alakalıdır. Bu sebeple PVA ile
  haşıllanmış kumaşları haşıl sökme işlemine tabi tutmadan yakma yapılmaması gerekir. Ayrıca haşıl
  maddesinin kurutma, fiksaj ve yıkama aşamalarında yüksek sıcaklıklara maruz kalması kontrol
  edilmelidir. Bunun dışında özellikle kısmen sabunlaştırılmış tiplerinde çözeltisi köpük oluşturabilir.
  Bu yüzden haşıl banyosuna köpük önleyici maddeler ilave edilmesi önerilir. Günümüzde üretilen
  tiplerinde köpük önleyici madde ile birlikte satılmaktadır. Kümeleşme olmaması için özellikle
  kısmen sabunlaşmış tiplerde su ile karıştırırken yavaş yavaş dökülmelidir. Tam sabunlaşmış tipler
  oda sıcaklığında erimediği için bu tehlikeyi taşımazlar. PVA haşıl flottelerinde retrogradasyon
  tehlikesi olmakla beraber uzun süreli bekletmelerde flotte yüzeyi kabuk bağlayabilir. Sıcaklığı
  yükselterek veya yağ ilave ederek bu durum düzeltilebilir. Organik bir madde, sülfat, soda, borik
  asit suya karışırsa veya sert su kullanılırsa PVA nın şişmesi azalıp ve erimesi zorlaşacağından bu
  parametreler dikkatli kontrol edilmelidir [5].
  6. PVA’NIN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE GERİ KAZANILMASI
  Çevre kirliliği açısından incelendiğinde, PVA biyolojik oksijen ihtiyacı(BOD) nişastaya göre düşük
  olduğu için çok daha az kirliliğe yol açtığı görülmektedir[2].
  PVA 3-5 lbs oksijen /100 lbs. Katı madde de (BOD5)
  Teknolojik Araştırmalar: TTED 2011 (2) 77-82 Haşıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller
  82
  NİŞASTA 50-80 lbs oksijen /100 lbs. Katı madde de (BOD5)
  PVA’nın kimyasal oksijen ihtiyacı(COD) nişastadan fazladır.Yalnız çözelti hazırlanması esnasında
  nişasta flotteye PVA nın 2-3 katı miktarda ilave edildiği için pratiğe uygun bir karşılaştırmada PVA
  kullanımında nişastaya göre yaklaşık %50 daha az kimyasal oksijen ihtiyacına gereksinim
  olduğunu görülmektedir[2].
  PVA 1.6 lbs. Oksijen/1lbs PVA (COD)
  NİŞASTA 1.2 lbs. Oksijen/1lbs nişasta (COD)
  PVA tamamen biyolojik olarak parçalanabildiği için kolaylıkla geri dönüşümü sağlanabilir. Yalnız
  biyolojik parçalanma hızı yavaştır. PVA haşıl maddesi geri kazanılabildiği için %10-12
  konsantrasyonlu çözeltileri haşıl maddesi olarak defalarca kullanılabilir. PVA nın geri kazanılması
  işlemi ultrafiltrasyon tekniği ile yapılmaktadır. Makine, membran zarlar içeren gözenekli tüplerden
  yüksek basınç uygulanarak temiz suyla haşıl sökme flottesinin geçirilmesi esası üzerine
  kurulmuştur.Haşıl sökme flottesi tüp içindeki zarlardan geçerken su kaybeder ve konsantre hale
  gelir.Bu işlemle PVA tekrar elde edilirken beraberinde filtre edilmiş temiz sıcak su ikinci ürün
  olmaktadır.Sıcak su boyama işlemlerinde veya haşıl sökme de tekrar kullanılabilir.Geri kazanılan PVA
  ise saf hali ile aynı özelliklere sahiptir. Bu teknikle haşıl sökme flottesinden PVA nın yaklaşık olarak
  %94-97 si geri kazanılmaktadır.Bir kısım PVA dokuma esnasındaki döküntülerle ve haşıl sökme
  esnasında su ile uzaklaştığından %100 geri kazanma mümkün olmamaktadır.Tekrar kullanımda haşıl
  flottelerine %10-20 kadar yeni PVA haşıl maddesi ya da parafin , köpük önleyici gibi diğer yardımcı
  maddeler eklenmektedir[3, 4].
  7. SONUÇ
  PVA kolay uygulanabilmesi, yikamayla kısa sürede uzaklaştırılabilmesi özelliklerinden dolayı çok
  tercih edilen bir haşıl maddesidir. Güçlü film oluşturma yetenekleri özellikle hidrofob liflere olan
  adhezyon özelliği sayesinde dokuma esnasında istenen verimliliğe ulaşılmasını sağlamaktadır ve
  gelecekte daha da geniş kullanım alanı bulacak bir haşıl maddesi olarak görülmektedir[1].Diğer
  haşıl maddeleriyle kombine edilerek veya tek başına kullanılması tavsiye edilmektedir. Kolaylıkla
  sökülebildiği ve geri dönüşümü mümkün olduğu için işletmelere hem maliyet hem de zaman tasarrufu
  sağlamaktadır. Bu özellikleriyle ve çevre dostu bir haşıl maddesi olarak kullanımının yaygınlaşması
  beklenmektedir.